הנגשת האוניבסיטה העברית לאנשים עם מוגבלות

האוניברסיטה העברית בירושלים

 
statue
 
The Wolstein accessibility project

טקייורפה לע הטלחהה
תושיגנה רקס
םיבאשמה סויג
טקייורפה ףקיהו תוהמ
?הז רתא עיצמ המ

טקייורפה לע הטלחהה

תויעב טעמ אל אצמ אוהש רקבמה ןייצ ,1999 תנשמ הנידמה רקבמ ח"ודב
הטיסרבינואה לש םינושה םיסופמקב תויולבגומ םע םישנאל תושיגנ
הבר תוניצרב אשונל סחייתהל הטילחה הטיסרבינואה תלהנה .תירבעה
.היעבה ןורתפ לש ךילהת םייקלו
תושיגנל ילארשיה זכרמה ,תושיגנה אשונב יעוצקמ ףוג סיוג ךכ ךרוצל
סופמקב תושיגנ רקס עצבל ,ןושאר בלשב ,שקבתהש ל"קש תתומע לש
תואלקחל הטלוקפבו םר תעבגב ארפס .י דנומדא תירקב ,םיפוצה-רה
.תובוחרב

תושיגנה רקס

סחייתה ,2001 לירפא ןיבל 2000 רבמצד ןיב עצובש ,תושיגנה רקס
לש תושיגנה תויעב ורתוא הנבמ לכב .סופמק לכב הנבמו הנבמ לכל
לש המישר הנתינו ,העימשו הייאר ,העונת תויולבגומ םע םישנא
,וז תטרופמ הריקס .תרתואמה היעבל םייוצר תונורתפ לש תויורשפא
תנכהל הטיסרבינואה י"ע וסיוגש םילכירדאל בוט םלג רמוח השמיש
,2001 יאמ שדוחב .תושיגנה תויעב ןורתפל תוטרופמ הדובע תוינכות
.םיבאשמ סויגל ילככ שמישו תילגנאל רקסה םגרות

םיבאשמה סויג

שיש ,ב"הראב םיילאיצנטופ םימרות לש הצובק הרתיא הטיסרבינואה
דבוכמ םוכס ומרת םימרותה .תושיגנה אשונל תוביוחמו רשק םהל
חותיפל ןרקל הטיסרבינואה התנפ ,ליבקמב .הז אשונל $ 750,000 לש
ההז תופתתשה הרשיאש ,ימואל חוטיבל דסומה לש םיכנל םיתוריש
לש םוכס לע טקיורפה ביצקת דמעוה ךכבו ,תומורתה םוכסל
.$1,500,000

טקייורפה ףקיהו תוהמ

,השגנהה לש ךילהת רובעיש ןושארה תויהל רחבנ םיפוצה-רה סופמק
ידמ וב םידמולו הטיסרבינואה לש רתויב לודגה סופמקה אוהו תויה
.םיטנדוטס ףלא20 - כ םוי
תולבגומ םע םישנאל השגנהה תולועפב תופידע תתל טלחוה ,ןכ ומכ
ברימ תא ללכ ךרדב םישרוד הז םוחתב תונורתפהו תויה ,העונתב
ייוקל םישנא לש םתבוטל םג לועפל טלחוה ,תאז םע דחי .םיבאשמה
.תאז ורשפאי םיבאשמהש בצקב ,הייאר ייוקלו העימש
תינכות "םילכירדא ךולפ ןמדירפ" דרשמ ןיכה ,תושיגנה רקסל םאתהב
ימואלה חוטיבל דסומה םע םואתב תאזו ,סופמקה תשגנהל
תיארחאה הטיסרבינואה לש (ת"במ) תויתשתו יוניבל הקלחמהו
.טקייורפ עוציבו לוהינל
תרמואה השיג ,"יטולוסבאה ןורתפה" התיה טקייורפה לש תיזכרמה השיגה
תויולעב ןוכסחל בל תמושת ךות ,ןורתפה תוכיא לע רשפתהל ןיאש
.הקוזחתה תויולעו עוציבה
.יסופמק - ללכ רבעמ אוהש ,3 סלפמ אוה השגנהל רחבנש יזכרמה ריצה
םישנאל ותשגנה י"עש ,ולוכ סופמקה לש הרדשה טוחכ שמשמ הז סלפמ
.סופמקה יקלח בורל ולא םישנא לש השיגה תרשפאתמ ,תויולבגומ םע
תוילעמ ונקתוה ,םירחאה םיסלפמל 3 סלפממ שיגנ רשק רשפאל תנמ לע
.תופמרו
,םינבמה ןיב םיליבשה ,םינושה םינבמה לש תוסינכה ולפוט ,ךכל רבעמ
.םיכנל םידחוימ םיתוריש יאת םג ומכ ,תושדח תוינקת תוילעמ ונקתוה
םע םישנאל שיגנ יסופמק -ללכה סלפמה ,2003 רבמטפס שדוחל ןוכנ
רכינ קלח ורפוש .םירחאה םיסלפמהמ לודג קלח םג ומכ ,תויולבגומ
רבכ םיכנל םיתורישה יאת בורו םיניינבה ןיב םירבחמה םיליבשהמ
תיירטיפק דילש ,ןגייר יסננ תבחר םג .ןיקת ןפואב םילעופו וצפוש
.סופמקה יניינב בורל תוסינכה םג ומכ ,השגנוה רבכ ,הרטניס קנרפ
דחוימה הנווכהה טולישהו םירתא רפסמב המוציעב ןיידע הדובעה
.בורקה ןמזב ןקתוי

?הז רתא עיצמ המ

לע םדקומ עדימ לבקל סופמקב תושיגנל קוקזה םדאל רשפאמ הז רתא
רבסה טרס רתאה עיצמ הז ללכבו .סופמקב םימייקה תושיגנה תונורתפ
העונתה ילולסמ תא תטרפמה הפמו תונומת תיירלג ,טקייורפה לע
םיתורישהו תוינחה םוקימ ,םיסלפמ ןיב העונתה יעצמא ,םישיגנה
.םיכנל םימאתומה

יצקרטא רונילא ידי לע הנבנ הז רתא
2003 רבוטקוא :הנורחאל ןכדוע
תירבעה הטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ